Eigen risico / eigen bijdrage

Jaarlijks wordt het bedrag eigen risico behorend bij de basisverzekering door de overheid vastgesteld. Het verplichte bedrag eigen risico staat al een aantal jaren vastgesteld op € 385,--. U kunt in ruil voor een verlaging van uw premie voor de basisverzekering dit bedrag eigen risico verhogen met maximaal € 500,-- tot een bedrag van € 885,--.

Voor welke zorg geldt het eigen risico en voor welke zorg niet?
Zorgkosten die worden vergoed door de basisverzekering kunnen worden verdeeld in twee groepen. Zorgkosten die volledig worden vergoed en zorgkosten die pas worden vergoed als u het bedrag van het eigen risico volledig heeft betaald. 
Tot de zorgkosten die volledig worden vergoed behoren:

De zorgkosten die pas worden vergoed als het bedrag van het eigen risico door u volledig is betaald:

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?
Eigen risico behoort bij uw basisverzekering en is vastgesteld door de overheid.
U kunt echter ook te maken krijgen met een eigen bijdrage. Voor sommige zorgkosten ongeacht of deze vallen onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering moet een eigen bijdrage worden betaald. Deze eigen bijdrage wordt niet in mindering gebracht op uw bedrag eigen risico. 
Veelal zullen dit kosten zijn die vallen onder een aanvullende verzekering en de voorwaarden en hoogte van deze kosten staan dan vermeld in uw polisvoorwaarden.

Op fysiotherapie die wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering, zit geen eigen risico of eigen bijdrage.