Privacy Policy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst  (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

 

Privacy Reglement

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier. Met de softwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor BIG-geregistreerde zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten.

Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden kan er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Als u zich aanmeldt via de website van de praktijk of in behandeling (geweest) bent, dan worden onderstaande gegevens verwerkt en bewaard:

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Verplichte bewaartermijn in de gezondheidszorg is 15 jaar. Daarna worden elektronische patiëntendossiers alleen op verzoek verwijderd. Andere documenten met persoonsgegevens worden na gebruik verwijderd van digitale systemen. Papieren documenten worden versnipperd. Indien mogelijk na gebruik. Anders na de verplichte bewaartermijn van 15 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zernikeborgh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zernikeborgh Fysiotherapie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons bereiken via:

Website  : www.fysioz.nl

Telefoon : 074-2919152

Mail        : info@zernikeborgh.nl

Beveiliging

Zernikeborgh Fysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze info@zernikeborgh.nl

Zernikeborgh Fysiotherapie heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Zernikeborgh Fysiotherapie gebruikt geen cookies.

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp of MijnZorgApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure. Op verzoek kunt u deze krijgen via een van onze medewerkers.